1. vorige
  2. volgende

Brug Corantijnrivier 418 mln.; kosten OW niet altijd te volgen

Het ministerie van OW is van de ‘big spenders’ onder de 17 departementen. Volgens de Financiële Nota wordt Financiën de grootste uitgever van staatsmiddelen in 2014. In 2015 zal OW het roer overnemen met ruim 2.1 miljard SRD aan beleidsprogramma’ (geen apparaatskosten) voor Civieltechnische Werken, Bouwkundige Werken en Dienstverlening en Openbaar Groen, gevolgd door Financiën met ca. 1.7 miljard wat de beleidsprogramma’s betreft. Opvallend is de explosieve groei van de apparaatskosten in 2015 ten opzichte van 2015 en wel met 34 %. Wat beleidsprogramma’s betreft, wordt de kroon gespannen door OW met name de Civieltechnische Werken; de groei is daar maar liefst 155%. Opmerkelijk bij deze afdeling is de grote uitgaven met betrekking tot de bouw van de brug Corantijnrivier die Suriname zal verbinden met Guyana. De bouw is gepland met externe financiering, waarbij we denken aan weer een lening. De kosten zijn voor 2015 geraamd op SRD 418.750.000 en dat is een enorm bedrag, ca. tweederde deel van het begrotingstekort. Dat is ruim 20 % van de begroting van OW. De brug over de Corantijnbrug is naast een diepzeehaven, 18.000 volkswoningen, fly-overs, een ziekenhuis in Wanica en een spoorbaan aangekondigd als de grote zichtbare verworvenheden waarnaar deze regering zou streven. Los van het Wanica-ziekenhuis – waar de kritiek draaide om de bemensing – is de noodzaak van de andere kapitaalintensieve projecten nooit aannemelijk gemaakt door de regering. De regering/de president is nu in een fase waar ze stoer zal tonen dat het allemaal niet ging om bluf. De belastingbetaler heeft liever een bluffende president dan eentje die alles wat hij bluft ook waar probeert te maken, ten koste van alles. Het lijkt alsof het nu gaat om gezichtsverlies. Er komt een spoorbaan van dichtbij de miljard SRD alleen wat het jaar 2015 betreft. Nu staat er op de OW-begroting ook een brug gepland van 0.4 miljard SRD voor 2015. Wat de brug betreft dient nagegaan te worden in welke mate het noodzakelijk en ‘feasible’ is. De vraagt rijst of alleen Suriname van deze brug zal profiteren of ook Guyana enig voordeel zal hebben? Wanneer het laatste van toepassing is, dan rijst de vraag waarom Suriname ervoor kiest om alleen op te komen voor de bouw van de brug? Was het een prijs die betaald moest worden voor acceptatie en mee kunnen liften (niet letterlijk) met een niet controversiële president op het buitenlandse podium? Als de brug alleen ten laste van onze staatskas wordt gebouwd, zal Suriname dan de soevereiniteitsrechten hebben over de totale brug tot aan de andere oever van de Corantijn aan de overkant? Wat is de economische betekenis van deze brug: hoeveel en op welke termijn zal deze brug ons aan winst opleveren? Ook hier geldt dat de regeerders er niet voor kiezen om in de begroting de noodzaak van de brug toe te lichten en het te becijferen.
Voor SRD 13.5 miljoen is onder de noemer ‘Volkswoningbouw’ opgenomen de bouw van een ziekenhuis te Wanica. OW zal dit werk doen uitvoeren ten behoeve van VGZ met externe financiering met name middelen uit China (lening en/of schenking). De vraag rijst hier waarom de bouw van het ziekenhuis wordt opgenomen onder de noemer Volkswoningbouw. Aangezien staatsmiddelen worden aangewend voor een op zich bevorderlijk doel (het deconcentreren van de zorg en verpleging) moet de regering wel de garantie kunnen bieden dat het hospitaal duurzaam om een aanvaardbaar niveau kan worden gedraaid.
Een nieuwigheid op de OW-begroting is kennelijk voor het eerst de financiering van een aantal werken vanwege ‘Petro Caribe’. Het gaat om een negental werken voor ontwatering (sluizen en kanalen) en irrigatie te Paramaribo en enkele districten voor een totaal bedrag van ca. SRD 200 miljoen. Voor de oeverbescherming te Waterkant en Nieuw Nickerie is samen weer eens meer dan SRD 31 miljoen opgebracht, hetgeen dit totaal op de OW-begroting alvast brengt op SRD 231 miljoen (ongeveer USD 69 miljoen). Door de regering moet uitgelegd worden vanuit welk uitgangspunt ertoe overgegaan wordt om geld te lenen van Petro Caribe (lees: Venezuela). Het is van belang om ook te weten in welk kader deze lening moet worden geplaatst. Opvallend in de ontwerpbegroting van OW is dat er alles bij elkaar toch een aardig bedrag in tientallen miljoenen begroot is om uit te geven aan adviezen en consultancy. De bedragen zijn heel vaak onder de SRD 1.5 miljoen, waardoor men in eerste instantie niet moeilijk zal doen wat betreft de openbare aanbesteding. Hier is toch wel voorzichtigheid geboden en moet niet uit het oog worden verloren dat ondanks de verruiming van de comptabele grenzen, de uitgaven moeten blijven voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Zo lijkt het ‘verrichten ingenieurs- en advieswerkzaamheden’ ten behoeve van het project ‘Het verhogen van de Paloeloeweg Saramacca’ voor een bedrag van SRD half miljoen in zowel 2014 als in 2015 aan de hoge kant. Zulke voorbeelden zijn er te over in de OW-begroting en van Clad en de Rekenkamer wordt wel verwacht dat ze hierover een oordeel geven. Als laatste in de korte greep uit de OW-begroting noemen wij de ‘aankoop’ van een ‘early warning weather system’ voor SRD 990.000 en een ‘doppler radar’ voor meer dan SRD 1.5 miljoen. Deze aankopen van dichtbij de SRD 2.5 miljoen zouden ook zonder tussenpersonen kunnen worden gedaan en met de meest voordelige prijzen voor Suriname. De begroting van OW is zeer interessant en zeer divers. Uit de wijze waarop de begroting wordt opgemaakt en de informatie die wordt prijsgegeven, is er veel ruimte voor malafide ondernemers om via misbruik onrechtmatig inkomsten te verwerven ten nadele van de staat. Met name de brug over de Corantijn verdient meer uitleg. De begroting van OW, de grootste, kan een broeinest en voedingsbodem van corruptie gaan worden.

  1. srd 13
  2. brug 12
  3. begroting 10
  4. miljoen 9
  5. werken 5