Nieuw Suriname blijft stationair in parlement

Nadat de Pertjajah Luhur uit de coalitie werd gezet, vroeg de president aan Nieuw Suriname (NS) om aan te geven welke positie NS zal innemen in de DNA. Hierover moest Harrish Monorath afstemming plegen met de partijstructuren van de NS. Het resultaat hiervan werd in een schrijven aan de president kenbaar gemaakt.In het schrijven stelt NS dat “Politiek is alleen zinvol als je als politieke partij zinvol beleid kan formuleren en de ruimte krijgt dat beleid tot uitvoering te brengen. In de achterliggende periode is zulks nooit gebleken bij de samenwerking tussen NS en de MC.De huidige parlementaire situatie noopt Nieuw Suriname echter tot het kortstondig nemen van ingrijpende beslissingen. Na overleg met de structuren van NS is hetvolgende gebleken: De achterban van NS is zeer ontevreden en ontstemd over de wijze waarop de MC zich in de achterliggende periode heeft opgesteld.Ook over de huidige stand van zaken en de aanpak van MC heeft de achterban zeer gemengde gevoelens. Na intensief overleg met onze structuren, enkel en alleen ten faveure van het NATIONAAL BELANG zal Nieuw Suriname onverkort haar positie in het parlement handhaven. Zij zal zich niet chantabel opstellen voor wat betreft het invullen van posities vv.
Wij van de NS hebben een belangrijk rol binnen het parlement en wilt deze ook dienovereenkomstig vervullen. Indien de MC hieraan mee wilt werken staat NS altijd open voor dit dialoog.
NS heeft in de huidige begrotingen geen participatie gehad in de beleidsformulering zoals vervat in de ingediende begrotingen. Voor wat betreft de begrotingsbehandeling zullen we op een nader te bepalen tijdstip uitkomen”.Het schrijven werd getekend door Mr. Harish S. Monorath, drs. Premdew Lachman
  1. nieuw 3
  2. suriname 3
  3. schrijven 3
  4. huidige 3
  5. president 2