1. vorige
  2. volgende

Crimineel gedrag onder jongeren (slot)

Dat crimineel gedrag toeneemt en steeds gewelddadiger wordt, staat als een paal boven water. Maar wat wij nu merken is dat de leeftijd van daders steeds lager wordt. Onlangs werden wij opgeschrikt door de moord op een 53-jarige door een 15-jarige. Via verschillende opbelprogramma’s heeft men zijn/haar mening kunnen ventileren. De rode draad was: “dat het verkeerd gaat met onze jeugd ligt aan de opvoeding van de ouders”. Maar is dat wel zo. In dit stuk wil ik het hebben over de eventuele oorzaken en oplossingsmodellen aandragen.

Onze media
Onze televisie- en radiostations werken onvoldoende mee aan het opvoeden en vormen van jongeren. Programma’s waar jongeren de gelegenheid krijgen te discussiëren, hun mening te geven over actuele onderwerpen - ik denk bijvoorbeeld aan Krutu - zijn vervangen door films waarin geweld en disrespect de boventoon vieren. Dit is dagelijkse kost voor onze jeugdigen.
Ook voor de kleintjes is er nauwelijks iets educatiefs of opbouwends te zien of te horen, terwijl juist bij deze groep de basis gelegd dient te worden.
Voorlichtingsprogramma voor ouders zijn mij onbekend. De wereld verandert en Suriname draait mee. Volwassenen kunnen die snelheid vaak niet bijhouden, zitten met vragen. De tv en radiostations zijn belangrijke media om grote groepen te bereiken en kunnen daardoor meewerken antwoord te geven op de vele vragen van (groot)ouders en andere opvoeders.

In de vakantieperiode zitten ouders vaak met hun handen in het haar. Er zijn onvoldoende recreatiemogelijkheden voor kinderen. Ook hier kan de media een rol van betekenis zijn. Hulde aan de organisatoren en aan de hoofdsponsoren Staatsolie en Telesur, van het programma 'Got Talent?' Wat een creativiteit, wat een inzet van de studenten. Dit soort initiatieven verdient navolging, uitbreiding en ondersteuning.

De overheid
De overheid, ’s lands huishouding is in feite het gezin in het groot. Zij draagt de verantwoordelijkheid over haar burgers. Zij dient zorg te dragen voor de nodige faciliteiten waar het volk gebruik van kan maken.
Zij dient o.m. aandacht te schenken aan de noden van jongeren. Zij moeten in de gelegenheid gesteld worden onderwijs te volgen; dit geldt ook voor de drop outs en voor de groep die het criminele pad is opgegaan.
Ook voor bovengenoemde groepen dient de overheid het initiatief te nemen en faciliterend te werk te gaan. Antwoorden hierop laat ik aan u over.

Zoals eerder aangegeven ben ik de mening toegedaan dat wij allen, als volwassenen, lees overheid, kinderen opvoeden en vormen en dus medeschuldig zijn aan het crimineel gedrag van jongeren heden ten dage. Ik zal het verduidelijken met twee van de vele gevallen die ik heb mee gemaakt in mijn 40 jarige loopbaan als onderwijsgevende.

Geval 1. Een leerkracht van een muloschool merkt op dat een van haar leerlingen vaak afwezig is. Na onderzoek blijkt dat hij en zijn zus (resp. 14 en 10 jaar ) een zwervend bestaan hebben. Moeder overleden, vader is aan de drugs, familie kan het probleem niet oplossen.
Deze kinderen moeten in een internaat worden ondergebracht, maar wie gaat het betalen. De overheid heeft geen instanties voor begeleiding en opvang voor kinderen met dit soort problemen en/of voor probleemkinderen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs; het is de totale overheid die verantwoordelijk gesteld moet worden.
De school is op zoek gegaan naar sponsoren: Een echtpaar was bereid het meisje in huis op te nemen en een andere heeft het internaat betaald voor de jongen.
Wat zou er zijn gebeurd met deze kinderen indien zij niet geholpen waren door de school.

Maar dit is de taak van de overheid, zorgen voor opvangmogelijkheden en begeleiding. Waar moeten ouders, schoolleiding, etc. naar toe als zij een 'probleemkind' hebben, een kind dat afwijkend gedrag vertoont en hulp nodig heeft? Als men niet weet met welke instantie contact gemaakt moet worden,wat doet de school dan? Het kind wordt afgeschreven en gaat zwerven. Het gevolg, een crimineel erbij.

Natuurlijk zijn er psychologen en andere deskundigen die geraadpleegd kunnen worden, maar vele ouders kunnen het niet betalen. School en ouders staan soms met hun rug tegen de muur. Het is wreed mee te maken dat er geen hulp wordt geboden, omdat het niet kan of omdat men niet meewerkt.

Geval 2
Op een basisschool viel een leerling mij op doordat hij op zeer ongepaste wijze een discussie aanging met de schoolleider. Ik informeerde naar zijn achtergrond en die bleek veel gelijkenis te vertonen met situaties uit een science fiction film. Die 10-jarige jongen werd op een niet normale manier seksueel misbruikt door timmerlieden en vissers. Ik zal u de details besparen. Hij werd steeds weer afgeschreven van school, omdat zijn gedrag niet normaal was. Ik raadde het hoofd van de school aan om contact te maken met het Opa Doeli centrum.
Het bleek nl dat de Inspectie van Onderwijs door de voorgaande schoolleiders,al meerdere malen op de hoogte is gesteld van deze situatie, maar geen actie heeft ondernomen.
Wie schetst mijn verbazing toen ik na 3 weken contact maakte met de school om te informeren naar de stand van zaken en te horen kreeg dat die jongen was afgeschreven en weer aan het zwerven was.
Ik kan u meedelen dat hij het vorig jaar is overleden.

Met dit artikel hoop ik geen roepende te zijn in de woestijn, maar dat wij met zijn allen nagaan hoe het getij te keren.
Aan de regering het verzoek, Kwijt u ook op dit stuk van uw taak!
ZORG VOOR ADEQUATE OPVANG EN DESKUNDIGE BEGELEIDING. ZORG VOOR HUISVESTING VOOR GEZINNEN DIE HET NODIG HEBBEN. WACHT NIET TOT MORGEN.

Renate Wouden-Bhugwandass
  1. overheid 7
  2. school 7
  3. ouders 6
  4. kinderen 5
  5. gedrag 4