FOLS tegen abrupte wijziging werktijden leerkrachten

Binnen een korte tijd zal het onmogelijk zijn dat leerkrachten die geen klas hebben en in dienst zijn, van 12.00 tot 16.00 uur moeten werken. Dit zegt de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). In feite gaat het om het fundamenteel wijzigen van de werktijden van een belangrijk deel van de leerkrachten zonder dat ze zelf eerst goed over hebben kunnen nadenken. Het is ook niet duidelijk hoe groot deze groep is, stelt de FOLS-topman, Marcellino Nerkust.

Uit een brief van het Bureau Lager Onderwijs (BLO) aan alle schoolleiders van de openbare basisscholen wordt verduidelijkt dat wie onder de categorie 'boven de formatie' vallen:
• Leerkrachten die niet volledig ingezet kunnen worden;
• Leerkrachten die ingezet worden voor de administratie;
• Alle leerkrachten die niet verantwoordelijk zijn voor een klas;
• Niet gecertificeerde leerkrachten die een gecertificeerd vak verzorgen zoals: zorgcoördinator, Bewegingsonderwijs of Muzikale vorming.

Tegenargumenten
Per 1 november moeten de leerkrachten ingezet worden voor de Naschoolse Opvang. De FOLS vindt niet dat de werkgever naar eigen inzichten de werktijden kan wijzigen. Bovendien zijn er valide argumenten binnen de school aanwezig om leerkrachten te laten functioneren binnen de reguliere schooltijd. Zorgexperts zijn opgeleid in een regulier onderwijstraject door het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Verder is er ook een pilotproject uitgevoerd vanuit de afdeling Begeleiding van het Minov waarin zorgcoördinatoren on the job zijn getraind en worden ingezet op de basisscholen. Deze coördinatoren hebben de zorg voor de leerlingen die wat meer moeite hebben met het leren.

In overleg met de schoolleiding, de leerkracht en de ouders zorgen de coördinatoren volgens de FOLS ervoor dat de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij hun gedrag- en leerproblemen. Ook geeft het zorgteam de leerkrachten handreikingen om met bovengenoemde problemen aan de slag te gaan.

Aanstelling als leerkracht
Leerkrachten die op de administratie worden ingezet, kunnen worden gerekend tot het ‘Onderwijs Ondersteunend Personeel.’ Op scholen in Suriname en in het buitenland is de aanwezigheid van ‘onderwijs ondersteunend personeel’ een belangrijke ondersteuning voor de leiding van de school, stelt de FOLS. Leerkrachten die niet volledig kunnen meedraaien, zijn personen die om strikt medische redenen niet, of gedurende een bepaalde tijd niet ingezet kunnen worden. Hiermee moet zeer voorzichtig worden omgegaan. Deze leerkrachten kunnen niet zomaar op een andere tijd worden ingedeeld, omdat de consequenties daarvan voor niemand duidelijk zijn, meent de FOLS.

Onderwijsgevenden die zogenaamd worden gerekend tot de groep ‘boven de formatie’ hebben niet naar deze ‘functie’ gesolliciteerd. Alle leerkrachten zijn na hun aanstelling enthousiast en willen hun eigen klas hebben. Op scholen zijn er klassen waarin twee leerkrachten werkzaamheden verrichten vanwege het aantal leerlingen. Zo varieert het aantal leerlingen per klas tussen de 35 en 42. Bij ziekte van een leerkracht kunnen deze grote klassen niet gecombineerd worden.
Ook is het te verwachten dat de zogenaamde ‘boven de formatie- leerkrachten’ het na 13.00 uur met minder leerlingen zullen doen, omdat niet alle leerlingen meedoen aan het project 'Naschoolse Opvang'.

Tweespalt
"Met de opgegeven tijd van aanmelding werkt het Minov in de hand, dat een deel van de leerkrachten lekker kan uitslapen en zich om 12.00 uur kan aanmelden. Dit gaat wrevel en onenigheid wekken bij collega’s, aangezien de bezoldiging voor eenieder gelijk zal blijven. Bovendien zullen deze leerkrachten korter werken te weten vier uren in vergelijking met de ochtendgroep die vijf uren werkt; dus regulier van 8.00 uur tot 13.00 uur", schrijft de FOLS.

In feite moeten leerkrachten worden ingezet die in de school helemaal geen taak hebben, de zogenaamde ‘invalleerkrachten’ of de ‘reserve leerkrachten.’ Dat lijkt niet moeilijk te achterhalen. De FOLS concludeert dat "wil zo een beleidsmaatregel kans van slagen hebben, dan zal het een schooljaar vooraf goed doorgepraat moeten worden met belanghebbenden en hun vertegenwoordigers, omdat het hier gaat om een fundamentele wijziging van de werktijd van de leerkrachten".
  1. leerkrachten 21
  2. fols 8
  3. ingezet 7
  4. leerlingen 6
  5. uur 5