Ebola en de verpleging/verzorging in Suriname

(Aangeboden)

Mogen verpleegkundigen in Suriname weigeren om patiënten met Ebola te verplegen? Nee, in het algemeen kunt u niet zeggen: “Ik weiger zorg te verlenen als een patiënt met Ebola zich in mijn ziekenhuis meldt”. Het ziekenhuis heeft een zorgplicht. Stel dat er patiënten met (verdenking van) Ebola in Suriname komen en u werkt op de afdeling van een ziekenhuis waar ze worden verpleegd, dan kunt u in principe niet weigeren. Tenzij uw werkgever zaken als infectie preventie en hygiëne maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en protocollen niet goed voor elkaar heeft. De werkgever is dus verantwoordelijk voor een veilige en gezonde organisatie van de zorg. Dat betekent dat u van de werkgever mag eisen dat er maatregelen worden getroffen waardoor de kans op schade voor het personeel zo klein mogelijk is. Zijn er geen protocollen over Ebola of geen goede persoonlijke beschermingsmiddelen, dan mag u de zorg aan de patiënt weigeren omdat u in redelijkheid mag aannemen dat u ernstig gevaar loopt.

Wat moet u alvast doen?
'Stel dat er in Suriname patiënten met Ebola voorkomen, dan zullen zorgverleners direct of indirect (ook al is het voor kort) betrokken worden bij hun opvang, zorg en of doorgeleiding. Dit moet volgens vastgestelde richtlijnen gebeuren. Deze richtlijnen adviseren op dit moment om voor alle patiënten met of verdacht van virale hemorrhagische koorts (waaronder Ebola) infectie preventie maatregelen in acht te nemen. Daarom is het belangrijk om u af te vragen of uw organisatie een protocol heeft wat betreft Ebola. Wat doet u bijvoorbeeld als een patiënt met Ebola zich aandient op jouw afdeling, op de polikliniek, in de thuiszorgsituatie of huisartsenpraktijk? Indien u als werknemer de indruk hebt dat het nog niet allemaal op orde is, wacht dan niet af maar trek aan de bel. Via de beroepsvereniging, uw leidinggevende of stap naar het management.'
Op 28 oktober werd in Madrid de Internationale Summit on Ebola gehouden en hebben verpleegkundige organisaties wereldwijd in een declaratie overheden opgeroepen om de focus te richten op het aanwenden van hulp en resources voor deze infectie en haar oorsprong in Afrika. Verder om 'veilige werkplekken' te creëren als een voorwaarde om de zorg voor patiënten met Ebola te garanderen.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de aandacht gericht wordt op:
1. De geschiktheid en de bekwaamheid van de betrokken professionals.
2. Specifieke geaccrediteerde opleiding.
3. De noodzaak van specifieke protocollen en procedures, opgesteld door professionals (waaronder verpleegkundigen), die garantie bieden voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de patiënten en zorgverleners.
4. Een professionele praktijk gekoppeld aan de training en opleiding van professionals op verschillende zorgniveau’s.
5. Beschikbaarheid van veilig materiaal en beschermende middelen.
6. Adequate training en hulpmiddelen voor de verwijdering van afvalstoffen.
7. Risicobeoordeling.
8. Aanpassing van geschikte ruimten (kamers, sloten, etc.)
9. Beheer en optimalisatie van perioden van directe patiëntenzorg.

Oproep VVS
Verpleegkundigen en daaraan gerelateerde beroepsgroepen kunnen ongeacht de instelling of werkplek direct en indirect betrokken worden bij de zorg van mogelijke patiënten met Ebola. Daarom roept de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname (VVS) alle verpleegkundigen en andere zorgverleners op om niet te wachten tot dat een geval zich aandient, maar hun werkgevers vragen te stellen.
Zij dringt erop aan dat beleidsmakers en werkgevers niet wachten maar alvast:
1. De internationale richtlijnen en standaarden met betrekking tot de zorg voor EVD (Ebola Virus Disease) te adopteren, adapteren, aan te passen aan de omstandigheden in Suriname en beschikbaar te stellen voor zorgbieders.
2. Training en opleidingsprogramma’s voor verpleegkundigen erkend door de ICN te ontwikkelen voor zorgbieders met name verpleegkundigen
3. Een nationaal platform op te zetten dat verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie en informatie voorziening aan de gemeenschap en aan zorgbieders. In dit platform horen ook verpleegkundigen zitting te hebben.
4. Actieve deelname van verpleegkundigen op alle terreinen en niveaus van besluitvorming en op preventie en verzorging van mogelijke patiënten met EVD en hun potentiële verzorgers in Suriname.

Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname
  1. ebola 12
  2. verpleegkundigen 10
  3. patienten 8
  4. zorg 8
  5. suriname 7