Hooghart: “CLO zal gevecht overnemen als Fols het niet aankan”

Gisteren heeft een groep leerkrachten die het niet eens is met de aanpak van de Naschoolse Opvang (NSO) zich begeven naar het centrum van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). De leerkrachten hebben de voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart, benaderd om voor hen te bemiddelen in de kwestie om zo tot een oplossing te geraken. De voorzitter heeft het problemen aangehoord en besloot met de groep naar het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling te lopen. Met borden en leuzen hebben leerkrachten zich te voet begeven naar het ministerie.
De voorzitter van de CLO geeft aan dat de CLO ‘ wrokoman sani’ doet en dat de CLO het gevecht zal overnemen als de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) het gevecht niet aankan. De voorzitter hield de aanwezigen wel voor dat de Fols hun organisatie is die voor hun belangen moet vechten en opkomen. Op de vraag als de leerkrachten iets hebben vernomen van hun vakbond, werd geantwoord dat dat niet het geval was. De voorzitter gaf aan dat hij van oordeel is dat Fols de zaak allang had moeten overnemen om de mensen hun zaken te behartigen. ‘Ik ben van de overkoepelende organisatie en als de Fols de problemen van de mensen niet heeft aangehoord of overgenomen, dan doe ik dat’, aldus Hooghart. Volgens hem moeten leerkrachten niet gedwongen worden en moeten zijn ook niet gelijk ervan verweten worden dat zij met politieke acties bezig zijn. ‘Wij moeten zoeken naar oplossingen en als er zaken zijn vanuit het ministerie die niet begrepen zijn, moeten die in lijn worden gebracht’, aldus Hooghart.

Nimmer sprake van dwang
De leerkrachten die zich hebben begeven naar het ministerie, werden door minister Ashwin Adhin ontvangen. Hij gaf hen de ruimte om hun ontevredenheid te uitten. De minister gaf aan al een gesprek te hebben gevoerd met de Fols en dat er is besloten dat leerkrachten die geen werk verrichten, een dienstopdracht zullen krijgen in de NSO conform het ordereglement. De werkperiode per dag zal niet meer dan vijf uren zijn, maar de tijden zullen wel aangepast kunnen worden. De minister deelde de aanwezigen ook mee dat er ook is besloten dat zij die bezwaar hebben, zich tot uiterlijk vrijdag kunnen laten registreren bij onderdirecteur Narain en dat de geregistreerde gevallen bekeken zullen worden om zo de leerkrachten beter in te zetten in het NSO-project. Volgens de minister is er tijdens de NSO-conferentie en de begrotingsbehandeling aangekondigd dat leerkrachten ingezet zullen worden. ‘Er zijn ook brieven gericht naar de schoolhoofden en kan het mogelijk zijn dat de schoolhoofden hebben nagelaten de mensen te informeren, maar er is nimmer sprake van dwang geweest’, aldus de minister.

  1. leerkrachten 10
  2. clo 5
  3. voorzitter 5
  4. fols 5
  5. minister 5