KAT OP HET SPEK BINDEN

Een Nederlands gezegde, in Suriname zeggen wij: ‘Poti pus pusi fu luku merki’. Dat houdt in, dat je oneerlijke mensen niet in de gelegenheid moet stellen om bijvoorbeeld geld en andere zaken te verduisteren. Wanneer je van tevoren weet dat iemand wegens zijn reputatie oneerlijk is en in het verleden heeft bewezen een notoire dief te zijn, dan ben je er mede schuldig aan, wanneer je dezelfde persoon wederom belast met projecten waarvan je kan bevroeden dat hij zich wederom schuldig zal maken aan fraude en pure diefstal. Tenzij je natuurlijk denkt er zelf ook beter van te worden en dat allemaal ten laste van de penningen van de belastingbetaler. Er is al eerder meerdere malen geschreven over wat zich gedurende de loop van het project Naschoolse Opvang heeft voltrokken, namelijk dat er zeker voor een bedrag van 120 miljoen SRD is verdampt en dat tot op heden de organisatoren niet willen vertellen, waar deze tientallen miljoenen aan besteed zijn. Gewoon al het feit dat de organisatoren van dit project tot nog toe alles in het werk hebben gesteld om geen gedegen en betrouwbaar cijfermateriaal aan de CLAD ter beschikking te stellen, versterkt het vermoeden dat er op grote schaal gesjoemeld is en dat de organisatoren daar in ernstige mate, bij betrokken zijn geweest. Een van de organisatoren die in de gemeenschap bekend staat als mister ‘ten procent’, heeft in het verleden op veelvuldige wijze getoond ernstig oneerlijk te zijn en heeft zich tijdens de zogeheten “revolutie” zwaar verrijkt ten koste van de gehele gemeenschap. Het project Naschoolse Opvang werd op zijn Jan Boerefluitjes wijze in elkaar getimmerd en had als ultieme doel, de verkiezingen van 2015 in het voordeel van de NDP te beslechten. Er moest zo snel, mogelijk een populistisch project uit, de grond gestampt worden en daarvoor werd dan wederom mister ‘ten procent’ aangesteld. De verkiezingen moesten gewonnen worden en dan maakte het niet uit of het risico bestond dat er weer op grote schaal gestolen zou worden onder de leiding van deze mister ‘ten procent’. Er zijn inmiddels sterke bewijzen, dat het meergenoemde project niet anders is geweest dan een grote graaipot en dat lieden die een innige verbintenis hebben met de NDP, het land op ergerlijke wijze hebben benadeeld. Maar deze regering onder leiding van Bouterse, vraagt niet aan de procureur-generaal om een strafrechtelijk onderzoek te gelasten tegen de lieden die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude en diefstal tijdens het project Naschoolse Opvang (NSO). Wat de zaak nog aanstootgevender maakt, is dat de verantwoordelijken bij dit project onwillig zijn en blijven de relevante documenten ter beschikking te stellen. Het zou niemand verbazen, indien de bescheiden inmiddels vernietigd zijn. Corruptie is troef bij deze regering en het verwerpelijke is dat de president zijn directe trawanten in bescherming blijft nemen, waardoor het moeilijk wordt om een gedegen vervolging op touw te zetten. Wat nu reeds voor een ieder vast staat, is dat er gedurende het gehele NSO-project aan voortdurende overfacturering is gedaan bij declaraties . Er werden aanhoudend zwaar overtrokken facturen die betrekking hadden op declaraties, ingediend en uitbetaald. Voor sommige scholen die in het NSO-project waren opgenomen, werden tot driemaal meer leerlingen opgegeven dan deelnemers aan het project, alleen om aan meer middelen en goederen te komen, terwijl er veel minder maaltijden werden geleverd. Men heeft nog niet eens klaarheid gebracht in deze grootschalige fraude en diefstal tijdens het project NSO en komt thans met het volgende populistische project, dat nu moet resulteren in het verstrekken van voeding aan leerlingen onder de noemer ‘schoolvoedingsprogramma’, dat zal worden geleid door de first lady Ingrid Bouterse-Waldring. Het behoeft geen betoog, dat dit project kiesgerechtigden over de streep moet trekken om weer voor de NDP te stemmen in 2020. Bepaalde lieden zullen hierdoor wederom in de gelegenheid gesteld worden, zich ten koste van de belastingbetaler te verrijken. Waar het geld voor dit schoolvoedingsprogramma vandaan zal komen, weet Joost. Dat men wederom grijpt naar populistische methoden om kiezers te vangen, is glashelder. Of er nog maatregelen zullen worden getroffen om de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden gedurende het NSO-project,blijft duister. Wij zijn niet hoopvol gestemd dat er maatregelen zullen volgen. Er zijn namelijk veel te veel leidinggevenden in de NDP met boter op het hoofd. Ook bij het Carifesta feest kan men tot op heden ruim 17 miljoen SRD niet verantwoorden en ook bij dit evenement schiet gelijk de naam van mister ‘ten procent’ naar voren . Ook voor de malversaties gepleegd bij dit grootschalige Caribische feest, is het aannemelijk dat de zaak met de paarse mantel der liefde zal worden bedekt.

****

Velen vragen zich in dit land volkomen terecht af, wat voor zin het nog heeft om een ziektekostenverzekering af te sluiten als je voor een bepaald onderzoek in een ziekenhuis, toch nog zelf aanzienlijke bedragen op tafel moet leggen, anders wordt het onderzoek niet verricht. Een patiënt werd onlangs naar de Spoedeisende Hulp vervoerd vermoedelijk met een TIA (tijdelijke of voorbijgaande beroerte). Om zekerheid te hebben of het werkelijk om een TIA gaat, is het wenselijk een MRI-scan te maken. Een MRI-scan behelst een kostbaar onderzoek en moet naar onze mening bij een goede ziektekostenverzekering, kosteloos gedaan worden. Maar aangezien het momenteel hommeles is binnen onze gezondheidszorg en ziekenhuizen vaak veel te laat of niet op hun betaling van de assurantiemaatschappij kunnen rekenen, moet de patiënt alvast vooruit betalen en dan zijn geld naderhand gaan claimen bij de verzekeraar. De voormelde patiënt moest dus eerst SRD 1950,- neertellen om de MRI-scan te kunnen ondergaan. Wie dat geld niet kan ophoesten, krijgt geen scan, zo eenvoudig is dat thans binnen de ziekenzorg. De betaling geschiedde door een bezorgde partner en die verlangde natuurlijk een kwitantie om daarna te kunnen claimen. De kwitantie werd geweigerd door het personeelslid in dienst van ons grootste ziekenhuis. Daarvoor werd een niet steekhoudend argument voor gegeven. Een argument dat veel te maken lijkt te hebben met flessentrekkerij. Het lijkt ons dan ook zeer gewenst dat er een onderzoek wordt gepleegd naar dit soort bedenkelijke en onverklaarbare handelingen.

  1. project 13
  2. onderzoek 5
  3. nso 5
  4. geld 4
  5. schuldig 4