Zandafgravers houden zich niet aan afspraken

Enkele zandconcessiehouders in Commewijne vroegen hulp van districtscommissaris Remy Pollack, omdat de weg welke zij dagelijks gebruiken om hun ondernemingsactiviteiten te ontplooien vaak wordt gebarricadeerd door een buurtbewoner. Deze buurtbewoner vindt dat een deel van de weg, welke gebruikt wordt door de ondernemers, door zijn eigendomsterrein loopt en dus hij het recht heeft om over te gaan tot barricades. In een interview vertelden de ondernemers, Dharamsing Guptar, Fariel Karamat Ali en Naveen Guptar, echter dat onder het toeziend oog van districtscommissaris Pollack er een overeenkomst is getekend waarin staat aangegeven dat zij ongestoord gebruik kunnen maken van de weg, mits zij deze goed onderhouden.

De buurtbewoner geeft als reactie hierop het volgende te kennen. De eigendomsplantage waar deze straat door heen loopt, heet Montauban en dateert uit 1778. De eerste eigenaar was de Franse Jood Eli Arabet. De geschiedenis leert ons dat alle plantages alleen via de waterwegen (kreek of rivier) werden aangedaan. Door de eeuwen heen door te zijn verkocht aan opeenvolgende eigenaren, kocht toenmalig inspecteur van politie Oedraysingh Varma deze plantage in 1956. In 1968 overleed hij en zijn de weduwe en meerderjarige kinderen emigreerden allen in 1972 naar Nederland. Door afwezigheid der nazaten, heeft de LOC in de tachtiger jaren zonder toestemming een weg door deze plantage aangelegd, teneinde de achter liggende domeingronden te kunnen ontsluiten. Na boedelverdeling is de plantage anno 2008 doorverkocht aan 3 particulieren.

De GMD (Mijnbouwkundige Dienst) heeft in deze zelfde periode zandconcessies uitgegeven aan een 7-tal zand afgravers, die de weg systematisch kapot rijden. De GMD heeft hierbij verzuimd gedegen onderzoek te plegen of de gebieden wel of niet te bereiken waren via de openbare weg. De weg is uitgehold, waardoor hemelwater bij minste regen op het wegdek blijft. Ongeacht regenweer rijden de zandtrucks ongestoord door. Door politieke invloeden durven opeenvolgende dc’s, de politie noch de bestuursdienst op te treden, ondanks het hele ressort geterroriseerd wordt door stof en geluidsoverlast en de gevaarlijke inhaalmanoeuvres van de trucks. Landbouwarealen in het concessiegebied zijn ook herhaaldelijk vernietigd.

In 2010 hebben de plantage-eigenaren door middel van borden met opschrift aangegeven, dat het een eigendomsgrond betreft en dat het verboden is het zonder toestemming te betreden, en met een poort hun grenzen duidelijk aangegeven, zoals artikel 22 van de het Burgerlijk Wetboek dat voorschrijft. De zandtrucks hebben de borden toch genegeerd, dus hebben de eigenaren teneinde raad een minimale doorlaathoogte op de poort aangebracht door middel van een verticale bar. Simultaan hieraan is er een vrachtverbod tot 4 ton geplaatst. Ander verkeer dan de grote trucks kunnen dus ongehinderd langs. Als de weg gebarricadeerd was, had de politie de bevoegdheid deze te verwijderen, dan wel te laten verwijderen, maar het is ook bij de politie bekend dat het om eigendomsrecht gaat.

Door bemiddeling van de districtscommissaris op 17 oktober (ter plekke) hebben de eigenaren de verticale bar verwijderd, nadat er plechtige beloften waren gedaan door de zandafgravers, de weg weer met een 30 cm zandlaag op profiel te brengen en daarna van een schelpenlaag te voorzien. Ofschoon dit contractueel is overeengekomen met de dc, is er in de 3 opvolgende weken helemaal niets aan de weg gedaan, dan wel zand afgereden. Dit geconstateerd hebbende, hebben eigenaren de verticale bar weer geplaatst.

Slechts de zandafgraver Dulam heeft zich aan afspraken gehouden en heeft een derde deel van de totaal 3 km lange weg behoorlijk op niveau gebracht, zegt de buurtbewoner. Hij heeft toen een rekening aan de andere afgravers gepresenteerd, en niet de plantage-eigenaren, zoals eerder werd bericht. Het voorstel dat de dc nu heeft gedaan is om collectief de weg te gaan, betegelen op een base course fundering, teneinde het probleem voorgoed tot het verleden te laten behoren.
De afgravers echter zijn hiervoor niet te vinden.

Ondernemers niet bereid voor asfaltering te betalen
In een reactie vertelde dc Pollack reeds dat samen met de ondernemers er een structurele oplossing in zicht is. ‘De weg zal geasfalteerd worden. Wij hebben reeds offertes gevraagd aan Grassalco en Todie & Sons. De kosten voor de asfaltering zullen gedeeld worden door de ondernemers. Indien er geen oplossing komt, zal de weg worden afgesloten’, aldus de dc. De ondernemers zijn verbaasd over deze nieuwe ontwikkeling. ‘De dc vergeet dat wij de concessies, maar voor een bepaalde tijd krijgen en dat we daarna weg moeten. Waarom moeten wij de weg daar asfalteren, terwijl we het al heel goed onderhouden?’, vraagt Naveen Guptar zich af.

  1. ondernemers 6
  2. eigenaren 6
  3. plantage 5
  4. buurtbewoner 4
  5. politie 4