Naar aanleiding van het bovengenoemd artikel dat op 27 november in de Ware Tijd verscheen

Naar aanleiding van het bovengenoemd artikel dat op 27 november in de Ware Tijd verscheen, wens ik gaarne als volgt te reageren. Het decoreren vindt plaats op basis van de Wetten van17 mei 1977, respectievelijk de Wet van de Ereorde van de Gele Ster (S.B.1977 no.23) en van de Ereorde van de Palm (S.B.1977 no.24) 

De Wet van de Ereorde van de Gele Ster

De Wet regelende de Ereorde van de Gele Ster, geeft in artikel 1 aan, dat deze strekt tot eervolle onderscheiding van staatsburgers die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de Republiek of haar staatsburgers.

Artikel 1 lid 3 regelt verder, dat in bijzondere gevallen ook aan vreemdelingen de Ereorde kan worden verleend.

In artikel 4 van dezelfde wet worden geregeld, de klassen waarin de Ereorde kan worden verdeeld zijn voornamelijk:

de eerste klasse van de Ereorde: dragen de naam van Dragers Grootlint;

de tweede klasse: de naam van Groot Officieren;

de derde klasse: de naam van Commandeurs;

de vierde klasse: de naam van Officieren en

de vijfde klasse: de naam van Ridders.

De beweegredenen welke ertoe kunnen leiden om iemand te decoreren met gele ster, zijn zoals eerder aangegeven, vastgelegd in artikel 1.

De Ereorde van de Gele Ster kan worden toegekend aan zowel burgers als militairen. Ingeval de onderscheiding van Ereorde wordt toegekend aan een militair, bestaat het ordeteken voor militairen uit een extra versiersel en wel twee zilveren zwaarden met  gouden handvat aangebracht op een witgroene ring.

De Wet van de Ereorde van de  Palm

Ingevolge de Wet tot instelling van de Ereorde van de Palm, strekt de Ereorde tot eervolle onderscheiding van staatsburgers voor bewijzen van beproefde vader-landsliefde, bijzondere ijver en trouw in het vervullen van burgerplichten en bijzondere verdiensten op het gebied van wetenschap of kunst en kan in bijzondere gevallen eveneens aan vreemdelingen worden toegekend.

Het toekennen van onderscheidingen ingevolge de Wet Ereorde van de Palm, kan eveneens aan zowel civiele als militaire staatsburgers. Ingevolge artikel 4, bestaat deze ereorde ook uit vijf klassen:

eerste klasse: de naam van Dragers Grootlint;

tweede klasse, de naam Groot Officieren;

derde klasse: de naam van Commandeurs;

vierde klasse: de naam van Officieren;

vijfde klasse: de naam van Ridders.

Ingevolge artikel 5 lid 2, krijgt het ordeteken voor militairen een extra versiersel bestaande uit twee zilveren zwaarden met gouden handvat worden aangebracht op een wit-rode ring.

De ex-bevelhebber G.Sedney werd gedecoreerd tot Commandeur in de Ereorde van de Palm met Zwaarden en de heer  A.van Wingerden werd gedecoreerd tot Commandeur in de Ereorde van de Gele Ster met zwaarden.

Op grond van het bovenstaande, is het van belang om erop te wijzen, dat er geen verschil is in klasse tussen Ereorde van de Gele ster en Ereorde van de Palm en dat er in geen enkel geval sprake is van het toekennen van de hoogste onderscheiding aan de ex-militair van Wingerden.

De directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President,

E.J. van der San
  1. ereorde 18
  2. klasse 11
  3. naam 10
  4. artikel 7
  5. wet 7