Sommige Bosnegers discrimineren

In DNA liep onder andere parlementariër Ronny Asabina voorop om de Lesbian, Gay, Bisexsual en Trangender (LGBT-gemeenschap) niet te betrekken bij de sociale wetten. Destijds heb ik daarover een artikel geschreven om mijn afkeuring uit te spreken. Behalve dat deze groep wordt gediscrimineerd en of anderszins weggezet, roepen bepaalde parlementariërs voorts op tot haatzaaiende gedragingen die bovendien strafbaar zijn. Ook zijn er al diverse liedjes gecomponeerd die niet zo ludiek klinken in de oren van de andere etnische groepen die worden betrokken in het repertoire van bepaalde curieuze Bosneger zangers. Het is beschamend tevens navrant dat radio- en televisiestations aandacht schenken aan deze haatzaaiende teksten die bepaalde bevolkingsgroepen treffen. Het is bijna normaal gaan worden in Suriname dat een bepaald gedeelte van de media dit oogluikend toelaat en zelfs eraan meewerkt. Dit is ten zeerste af te keuren. Dat de overheid (toezichthouder) niet ingrijpt, is net zo bizar. In feite zou na onderzoek, de vergunning ingeleverd moeten worden! Dat Bosnegers niet met de tijd meegaan, kunnen we zien aan de hoge criminaliteitscijfers onder deze groepen. De integratie in de samenleving gaat toch wel heel moeizaam, en levert veel problemen op. Onze grondwet staat, in verband met de gelijke behandeling, op geen enkele wijze onder andere discriminatie van burgerlijke staat, godsdienst, hetero- of homoseksuele gerichtheid, levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid, ras, en of sekse toe. Ik begrijp niet dat Bosnegers moord en brand schreeuwen als hen onrecht wordt aangedaan, maar met net zoveel gemak andere etnische groepen in ons land vaker diep beledigen en of ernstige criminele daden tegen hen begaan. Ik heb in mijn jeugd veel positieve ervaringen met bepaalde leden van deze groep meegemaakt, omdat zij zich zo aardig en voorbeeldig gedroegen. Destijds was er nauwelijks sprake van criminaliteit onder voornoemde groep. Het werd als een schande in het dorp van herkomst beschouwd als leden met justitie en of politie in aanraking kwamen.

De ommekeer
Mede door de enorme trek naar de stad en de districten constateren we dat velen onder deze groep aanpassing- en of integratieproblemen hebben. Jammer is het te moeten constateren dat er zich nog te veel gevallen voordoen waarbij politieke leiders met een crimineel verleden worden opgenomen in politieke combinaties. Dit heeft zowel bij het Front als de Megacombinatie plaatsgevonden. De emancipatie en materiële vooruitgang van deze groep wordt niet voldoende begeleid. In het binnenland valt er nog op vele gebieden een grote achterstelling te constateren. Deze zal opgeheven moeten worden, maar tegelijkertijd moet onderzocht worden hoe bepaalde Bosnegers die nu in grote weelde leven aan deze rijkdommen zijn gekomen, en dienovereenkomstig dienen zij aangeslagen te worden door de Dienst der Belastingen als dit nog niet gebeurt. Wij kunnen niet toestaan dat in een vredelievende samenleving als de onze er constant groepen en of individuen opstaan om openlijk opmerkelijke vormen van geweld te gebruiken – waartoe uiteraard eveneens discriminatie en racisme behoren – om de harmonie in de samenleving te torpederen. Alle bevolkingsgroepen horen in goede eenheid met elkaar samen te leven met respect voor elkaars cultuur en of identiteit. Dat sleutelfiguren binnen deze bevolkingsgroep soms onder meer extra cynisch, ironisch en of kritisch reageren op de andere etnische groepen en leefgemeenschappen, is niet bevorderlijk voor de goede band die wij met elkaar moeten opbouwen. Ik doe tevens een dringend beroep op alle intellectuelen, verantwoordelijke personen alsmede instanties onder deze groep hen te overtuigen van de zin tot integratie en vreedzaam samenleven, en op te houden andere groepen negatief te bejegenen op welke wijze ook.

Samen bouwen
Aan de toekomst van ons land moeten wij samen bouwen. Wat wij van elkaar denken, is niet zo belangrijk. Wel is het zinvol om de wetten en regels die in ons land bestaan om onder andere de samenleving te ordenen, te eerbiedigen. Veelal begint dit bij de opvoeding. Tegenwoordig wordt er alles aan gedaan om ook goed onderwijs en andere voorzieningen in het binnenland te brengen. Maar ik haast mij direct om te melden dat dit nog niet genoeg is. Tegelijkertijd moet insgelijks wellicht aan deze bewoners algemeen aanvaarde fatsoensnormen bijgebracht worden die waardevol zijn voor hun democratisch functioneren in de Surinaamse samenleving. Het zijn opgaven waar wederzijds aan gewerkt moet worden binnen de verantwoordelijkheden die er bestaan. Ik ben mij er tevens van bewust dat het bij sommige personen veel weerstand zal oproepen. Toch is het raadzaam hard te werken aan deze idealen. Sommige van de overige bevolkingsgroepen hebben veel strijd moet leveren om te bereiken waar zij nu zijn. Wellicht kunnen evenzeer sommige groepen Bosnegers van deze ervaringen leren. In ieder geval zal de samenleving niet meer toestaan dat andere groepen worden beledigd, gediscrimineerd en of door haatzaaiende teksten worden aangevallen aangezien dit strafbare misdragingen zijn waar passend tegen moet worden opgetreden. Elke groep, individu en of leefgemeenschap moet in zijn waarde worden gelaten! Daarbij zijn de eigen ziens- en denkwijzen ondergeschikt.

Robby Roeplall

  1. groepen 8
  2. groep 7
  3. samenleving 6
  4. bepaalde 5
  5. bosnegers 4