KORPS POLITIE SURINAME “QOU VADIS”

Het Korps Politie Suriname is in opspraak. Schade aan het imago en de identiteit van het Korps heeft een ongekende diepte punt bereikt. “Wordt het Korps een rovers creche “?. De integriteit en het imago van het Korps is erg geschaad door een zevental corrupte politie ambtenaren die tussen 25 september en 7 oktober dezes zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Dit zevental wordt ervan verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van de zeer ernstige strafbare feiten: afpersing, onrechtmatige vrijheidsbeneming, onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, zich doen omkopen, afdreiging , het toe-eigenen van inbeslaggenomen bewijsmiddelen en het plaatsen van verdachte middelen om een persoon te criminasliseren (planting a clue to criminalisize) en mishandeling. Vreemd in deze is de uit de schrijvende pers gelezen verklaring als verweer van een vrouwelijke verdachte (een officier die mogelijk de betiteling van Hulp officier van Justitie draagt ) dat zij zou zijn omgekocht maar, dat de omkoper niet door haar wordt aangehouden, en, het middel niet inbeslag is genomen als bewijs maar dat het middel, geld, ten eigener bate is aangewend. Verder wenst zij het middel, geld, terug te betalen ( aldus de open bron ) terwijl er hier onherroepelijk sprake is van voltooide delicten waarop met zware straffen worden gedreigd en wanneer gepleegd door een ambtenaar in de bedieningen met 1/3e ( een derde ) wordt verhoogd. “Wat een grap”.

Een ergere grap is de uitspraak van de woordvoerder van het Korps dat nevenberoep bij Politie toelaatbaar is maar slechts wordt belet door een verouderde Besluit van 1972. Deze uitspraak moedigt corruptie aan. Nevenberoep naast de Politiefunctie was en is verboden omdat het de integriteit kan en zal schaden. Hoe integer is de politie ambtenaar die tegelijk wachter is van die sigaretten en cocaïne smokkelaar tegen wie hij/zij dient op te treden. Integriteit begint bij de eed of belofte. Wel, wel, het zogeheten verouderd besluit is de INSTRUCTIE van de AMBTENAREN van POLITIE G.B. 1972 # 82. Dit Besluit geeft aan de uitvoering van het Politie Handvest G.B 1972 # 70, en vangt aan met de EED en de BELOFTE en vormt het MORAAL, de INTEGRITEIT, van het Korps en de Korpsleden , dat doorwerkt vanaf de selectie tot pensioen. Op grond van Artikel 4.2 kan de minister ontheffing verlenen op deze verbods bepalingen onder voorwaarden maar dat betekent niet dat vrijbrief is verleend voor corruptieve handelingen.

Mocht dit het tegengestelde zijn dan ben ik noodzakelijk gedwongen om uit (studie Staatsrecht inleiding Staastleer mr. v/d Pot / Prof. Donner blz4) het boek DE CIVITATE DEI VAN AUGUSTINUS (354-430) het volgende te citeren:
(‘Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latronicia ?’)
“Als de gerechtigheid verdwijnt, wat zijn staten dan anders dan roversbenden in het groot? En wat, omgekeerd, roversbenden dan kleine staatjes?. Want ook zij zijn een groep mensen, bestuurd door het gezag van een regent, verbonden aan een maatschappelijk verdrag, waar de buit naar de door de groep aanvaarde regel wordt verdeeld .Wanneer door de toeloop van booswichten zo’n troep (deze boeven) aangroeit dat de roofzucht toeneemt zodat iedereen weet, dat niet de roofzucht moet worden onderdrukt maar dat straffeloosheid (legitimiteit) is ingetreden (einde citaat).”

De politie is een Grondwettelijke organisatie belast met specifieke taken die zijn omschreven in de Grondwet van de Republiek Suriname en verder uitgewerkt in het Politie Handvest en de uitvoerende besluiten. Aard en uitvoering van de taken van de Politie , mondiaal, zijn niet te vergelijken met de taken van andere diensten binnen de samenlevingen; daarom wordt de politie ook genoemd de pilaren van de rechtstaat. Velen weten alles van en over de politie, politie- sociologie en politiefilosofie te vertellen. Ik heb geprobeerd de hand te leggen op een A4 van dezen maar het was waste of time. Van deze organisatie, politie en de bemensing, worden heel strenge eisen gesteld: een strakke discipline, integriteit, moraliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en imago . ( Plato boek 6 ” de STAAT ” noemt deze bemensing de ” WACHTERS ) . De politie oefent haar Grondwettelijke taken uit in ondergeschiktheid van het wettig Gezag binnen de wettelijke grenzen. Schending van welke basisregel dan ook schendt niet alleen de integriteit en het imago van de organisatie maar werkt door naar het bevoegde gezag. Vele gepensioneerde collega’s en ik hebben het Korps Politie Suriname van binnen en buiten gekend. Vanaf de selectie, de opleidingen, alle rangen doorlopen. Het Korps was een Korps met een duidelijk omschreven organisatiebeleid en mission statement waarin de VISIE (doelstellingen, politiezorg,), MISSIE ( leefbaarheid, opdrachten, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, professionaliteit en devies VIRIBUS AUDAX ), IDENTITEIT (zelfbeeld, sterk politie cultuur, collegialiteit eerlijkheid, eerlijk in waarneming allert en betrouwbaar). Voor ons, nu gepensioneerden en al de anderen was , voor elk moment, dag en nacht, waar wij ook waren, de EED en/of de BELOFTE onze leidraad van doortastend handelen omdat daarin terug was te vinden onze politieberoepscode en de kernwaarden: integriteit, betrouwbaarheid, moedigheid, verbindendheid, bereikbaar, bereidbaar, politiecultuur , broederschap en collegialiteit ons aangeleerd bij en tijdens de opleidingen. Natuurlijk waren er uitspattingen. Maar wat nu gebeurt, is uit den boze, overschrijdt alle grenzen van het toelaat- en aanvaardbare en moet worden gezocht in het huidige organisatiebeleid, beleidsvoering, de instroom, selectie, politiek, over de ezel tillen, het niveau en verkorte duur van de opleidingen en de discipline. De opleidingen heb ik van dichtbij meegemaakt. Van 1981 tot 1990 heb ik als de 2e man op de opleidingen gezeten als programmamaker en docent onder de Commandanten Comm.v.Pol. P. Leeflang, Comm. CFH, Hunsel en H.I.P, H. Geerlings en het devies van de opleidingen was ” MEN LEERT NIET VOOR DE SCHOOL MAAR VOOR HET LEVEN ‘(non scho’lae , sed vi’tae dis’ cimus ). In 1990 heb ik als voorzitter van de SPB vanwege onverenigbaarheid moeten afzeggen. Alle geselecteerde docenten moesten een verkorte PD opleiding volgen verschaft door de inmiddels overleden directeur van het SPI, drs. Ramsoendersingh. Die politieopleidingen waren ruim en veelomvattend en zouden met vernieuwing tenminste die kwaliteit moeten hebben behouden. De politie heeft gestaan voor waakzaamheid van de staat en de justitiabelen en dienstbaarheid aan de Rechtstaat en moest die staat hebben en behouden. Politieambtenaren waren en dienen integer, betrouwbaar, moedig en verbindend te zijn. Deze zijn de basis principes van de politie. Politieambtenaren , mannen en vrouwen, moeten zich aan de wetten houden en zich niet laten verleiden tot frauduleuze handelingen, omkopingen, corruptie en diefstallen van verdovende middelen. Collega’s en de burgerij moeten, zoals in het verleden, er blind op kunnen vertrouwen dat gevoelige informaties veilig zijn en blijven. Het idee mag nimmer worden gewekt dat het KORPS POLITIE SURINAME een boeven gilde opleidt. Politiewerk vergde toen en nu nog eenmaal veel en van tijd tot tijd zelfs het uiterste van iedere politie ambtenaar. De maatschappij verwachtte (dat hebben wij al gegeven) en verwacht nog steeds verantwoord en moreel onberispelijk gedrag van alle politiemannen en vrouwen. Het totaal, op zijn zachts gezegd, flatterend en zelfs frommelig organisatiebeleid indien er een bestaat, selectie, de screening en het opleidingsbeleid moeten terug naar een kwaliteits-, in plaats van het ondoordacht kwantiteitsbeleid. Het Politie Handvest en de uitvoerings besluiten moeten niet worden ervaren als noodzakelijk kwaad. De hedendaagse politieambtenaren vinden het Handvest alleen goed wanneer het gaat om de bevorderingen. Het tegendeel moet hen goedschiks, zo niet kwaadschiks bewezen worden door de inhoud binnen de gelden regels te handhaven.

Josef Beck; gewezen docent politie opleidingen

  1. politie 22
  2. korps 10
  3. integriteit 7
  4. opleidingen 7
  5. suriname 4