De afgelopen weken is naar aanleiding van het lied “Bullit” van King (...)

De afgelopen weken is naar aanleiding van het lied “Bullit” van King Koyeba dathomoseksualiteit radicaal afkeurt de discussie over seksueel afwijkend gedrag wederomlosgebarsten. Ik wil in dezeook mijn meningventileren, want “ hij die zwijgt, stemt toe”.

Gezwegen wordt over hetlied van Kankantrie: “Soso tu sma”dat op de Surinaamse radio’s afgedraaid wordt en waarin op eenheel subtiele manierafwijkend seksueel, decadenten vulgair gedrag gepromoot wordt.

De promotie is van dien aard dat het lied door tenminste 1 radiostation op de eerste plaats van de hitparade wordt gebombardeerd. Deugd wordt tegenwoordig als slecht gezien, terwijl ondeugd als vereffend wordt beschouwd.

De seksueel afwijkendeinvloeden van het land aan de Noordzee isduidelijk terug te vinden in de muziekformatieKankantrie, want in dat land mag alles en kanalles. Maar wij in Suriname zijn niet gediendvan dat decadent en vulgair gedrag. Bullit is daarom ongetwijfeld het antwoord op “Soso tu sma”.

Geen geweld en seksueel afwijkend gedrag promoten

Het promoten van geweld plegentegen een ander, omdat jij het niet eens met de persoon bent, kan onmogelijk goedgekeurd worden. Personen die geweld tegen anderen promoten brengen de democratie van het land in gevaar en dan is het de taak van de familie, vriendenkring, omgeving, overheid om corrigerend op te treden.

Het is echter ook zo dat het promoten van seksueel afwijkend gedragafgestraft moet worden. De intentie is dat een te verwaarlozen minderheid zijn/haar wil tracht op te leggen aan de meerderheid en bereid is op zeer subtiele manier, via drogredenen, alle staatsstructuren te ontmantelen, de maatschappij van zijn grondvesten te doen schudden, alleen maar omdat men zijn/haar zin wil krijgen.

Afwijkend seksueel geaardheid, eenmensenrecht?

Homoseksualiteit en allerlei andere afwijkende seksuele geaardheid is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Het komt in alle landen voor en onder alle bevolkingsgroepen; dus het is niet zo dat het iets van de Westerse wereld is. Het is daarom ook niet nodig een kruistocht (homofobie) tegen deze mensen te voeren zolang zaken niet de snuitgaten uitlopen.

Het probleem waarmeewij echter nu mee geconfronteerd worden is dat vooral vanuit de Westerse wereld onder het mom van “vrijheid, gelijkheid en democratie” men ons wil duidelijk maken dat homoseksualiteit een doodnormale zaak is eneen mensenrecht van eenieder is.

Deze Westerse wereld (het land aan de Noordzeeneemt in deze het voortouw), ze gaan zelf zover om ontwikkelingslanden te bedreigendat de ontwikkelingshulp stopgezet zal worden als de rechten van homo’s en lesbiennes niet erkend worden.Men is dus bereid de hele bevolking te verhongeren,omdat dat land andere normen en waarden heeft.

Deze Westerse wereld, die haar mond vol heeft van democratie, heeft zelf niet door datzij op die manier komt aan het democratisch recht van de verschillende volkeren om zelf te bepalen wat ze juist en niet juist vinden, maar daar heeft de Westerse wereld geen boodschap aan.

Aangehaald wordt dat niet alleen in Westerse landen de rechten van homo’s en lesbiennes erkend zijn, dus ook in sommige Derde Wereldlanden. Wat men verzuimd te vertellen, is dat wij nog altijd te doen hebben met een minderheid van de 194 erkende landen die er zijn.

Let wel: afwijkend seksueel gedrag dat epidemiologische vormen aanneemt leidt altijd tot de totale ondergang van een gemeenschap. Hoewel het verhaal van de Bijbelse Sodom en Gomorrah een religieus tintje kreeg, was de boodschap duidelijk dat afwijkend seksueel gedrag de ondergang van deze gemeenschappen inluidde.

Vrouwenbesnijdenis (ik vind het ook vrouwonwaardig, maar wil een vergelijking hiermee maken) is een Oosterse cultuur die al ten tijde van de Farao’s toegepast werd. In de ogen van de Westerse wereld is dat verkeerd.

“ De integriteit van de vrouw wordt aangetast”. “We hebben wederom te doen met de dominantie van de Oosterse man” , wordt gezegd. Het gevolg iseen wettelijk verbod hierop.

Maar het zijn dezelfde Westerse landen waar pornografische films gemaakt worden waar te zien is hoe een hele leger van mannen één vrouw bespringt. Men probeert dit ook nog te rechtvaardigen door aan het begin van de films aan te geven dat de vrouwen tenminste 18 jaar oud zijn.

Plotselingspreekt men niet over het kapotmaken van de waardigheid van de vrouw. De negatieveimpact die deze films op ons hebben en het moreel verval dat ze tot gevolg hebben, daarover wordt totaal gezwegen.

Momenteel is men driftig bezig om de burka, de niqab en de chadris in Europa te verbieden, de Oosterse vrouwen moeten naakter . Men wordt echter geconfronteerd met begrippen als “vrouwonwaardig, vrijheid, gelijkheid en democratie”, dus gooit men het op een ander boeg namelijk “veiligheid’.

De Europeanen voelen zich niet veilig als de vrouwen hun culturele burka aandoen.Dat vele Westerse vrouwen tegenwoordig niets meer aan willen trekken, daar heeft men totaal geen moeite mee. Wat een hypocriete wereld!

De geschiedenis leert ons steeds weer dat de Westerse wereld altijd van mening is geweest dat wat zij doen het juiste en het beste is. Vandaar dat men in de loop der eeuwen altijd getracht heeft de culturen van anderen te vernietigen, waarbij het woord “ democratie” te pas en on te pas gebruikt werd en wordt.

Drogredenen

Wanneer je het oneens bent met homofilie wordt getracht je monddood te maken door je tetot homofoob te veroordelen. Democratie houdt dus wel in dat je van mening mag verschillen, maar niet wanneer het homofilie betreft.

Om seksueel afwijkend gedrag wortels te doen schieten, worden allerlei drogredenen aangehaald. Zo wordt erop gewezen dat deze mensen ook harde werkers zijn, ook belasting betalen, ook geweldige ontwerpers zijn.

Ook worden verwijtingen gemaakt dat als je tegen homofilie bent, je hun producties niet moet aanschaven. Een grotere onzin bestaat er niet! Wij hebben het niet over hun maatschappelijk functioneren. Wij hebben het erover dat hun seksueel afwijkend gedrag niet normaal is.

Ook wordt aangehaald dat homofilie er al tijd geweest is, dus normaal is.Homofilie is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn, maar dat maakt het nog niet normaal. Verkrachtingen, diefstal, mishandelingen, folteringen, huiselijk geweld, doodslag en moord zijn ook menselijke gedragingen die er altijd geweest zijn, maar dat maakt ze toch niet normaal?

Acceptatieverschil

Onze acceptatie houdt in dat men zijn/haar ding discreet mag doen zonder de rest van de samenleving hun seksueel afwijkend gedrag op te dringen. Onze acceptatie houdt in dat niemand het recht heeft hen lastig te vallen, te vernederen dan wel geweld aan te doen. Tot hier en niet verder!

Hun acceptatie is dat wij hen moeten accepteren zoals ze zijn, dat wij de grondwet moeten wijzigen, dat wij op de scholen seksueel afwijkend gedrag moeten promoten.

De te verwaarlozen minderheid gaat van de meerderheideisen dat in de schoolboekenhet begrip “gezin” gewijzigd moet worden. Het woord “gezin” zal in moeten houden:man/vrouw met kinderen, man/man met kinderen en vrouw/vrouw met kinderen.

Maar men zal het daar niet bij laten. Ook de inhoud van alle religieuze boeken zullen aangepast moeten worden. Zo zal de Bijbel moeten veranderen. In Genesis 1 staat (woorden van gelijke strekking) “….en hij verlaat zijn ouders zoekt een vrouw en sticht een gezin”.

Het geslacht van Adam en Jezus zal nu onbepaald moeten zijn. De maatschappij zal van zijn grondvesten schudden alleen maarom een te verwaarlozen minderheid te faciliteren. Dat is hun acceptatie.

Wat is het doel van seks?

Seks, de natuurlijke vorm van geslachtelijke vermenigvuldiging, heeft als enige doel te zorgen voor de volgende generatie.Wij mensen genieten er waarschijnlijk extra van en hebben er daardoor meer invulling aangegeven, waardoor er ruimte ontstond om het te commercialiseren.

Om het winstbejag van enkele hebzuchtigente verzadigen moeten daarom allerlei afwijkende vormen en gedragingen gehandhaafd en gestimuleerd worden.Geen wonder dat de muziekformatieKankantrie nu al 25 shows in vier weken zal verzorgen, omdat vulgair en decadentgedrag zoveel als mogelijk gepromoot moet worden.

Geen wonder dat er nu al in verschillende Europese landen pedoverenigingen (voorstanders van seks met kinderen) en pedopolitieke partijen zijn. Natuurlijk weer onder het mom van democratie.

Let u op straks gaat men ons vertellen dat zoophilie (sex met dieren) de meest normale zaak is en ook die mensen hebben rechten op trouwen en adopteren. De historische fout die door de liefhebbers van seksueel afwijkend gedrag wordt gemaakt, is “lustte verwarren met liefde”.

Seks is voor de slaapkamer

Wat je in jouw slaapkamer doet, met wie, waarmee, hoe vaak, hoelang, met zijn hoevelen, dat interesseert me totaal niet. Maar wanneer jij hiervoorwettelijke rechten wil opeisen, danhebben wij te doen met een andere ‘ball game’.

Laat dit voor eenieder duidelijk zijn: Democratie is het recht dat jij jouw mening mag ventileren, maar democratie is ook het recht om niet naar jouw mening te hoeven te luisteren. Ook dat is democratie!

Ricky W.Stutgard M.Sc.

  1. seksueel 13
  2. afwijkend 11
  3. gedrag 11
  4. democratie 10
  5. westerse 10