Randjietsingh stelt vragen aan president over treinproject

Radjkoemar Randjietsingh, fractieleider van het Nieuw Front, stelt diverse indringende vragen aan president Desi Bouterse over het treinproject, dat euro 130 miljoen zal kosten. Zonder een goedgekeurde begroting over dit project worden er uitgaven gedaan. De politicus wil weten of dit project doelmatig en rechtmatig is.

Overwegende,
- dat aanhoudende informatie is dat u thans bezig bent met een project inzake de bouw van een spoorlijn;
- dat Strukton BV, een Nederlands bedrijf, -een haalbaarheidsstudie zou hebben verricht en dit project zowel technisch als financieel haalbaar heeft bevonden;
-dat op basis daarvan u de Staat Suriname wenst te binden cq heeft gebonden aan een staatslening van 130 miljoen euro’s bij de Ing Bank in Nederland;

- dat indien deze lening zou moeten worden terugbetaald in 10 jaar met een rentevoet van 5%, dan zou de aflossing inclusief rente bedragen 1.4 miljoen euro's per maand. Hierop komen nog de kosten voor operatie met 250 personen (volgens het kabinet van de president) en onderhoudskosten .

- dat met het bedrag van aflossing inclusief rente, voor 1 jaar, ca. 17 miljoen euro’s, kan de regering ca 250 nieuwe bussen ad 70.000 euro's per stuk, aankopen en ter beschikking stellen voor schoolvervoer. Deze bussen kunnen 10 jaar meegaan indien die gepast gebruikt worden voor schoolvervoer. Vele scholen in heel Suriname zouden geholpen zijn;

- dat met een relatief klein bedrag de weg infrastructuur en de verkeersregeling in orde kunnen worden gemaakt waardoor geen sprake hoeft te zijn van files van enige betekenis;

- dat ook decentralisatie van scholenbouw een fractie heeft gekost voor duurzame oplossing voor het probleem van te lang onderweg zijn van schoolkinderen;

- dat de Grondwet van de Republiek Suriname dwingend voorschrijft dat elke uitgave door de Staat dient te staan op de begroting en dient te zijn goedgekeurd.
-dat de informatie is, dat u, zonder deze grondwettelijke verplichting na te komen, reeds uitgaven in het kader van dit voorgenomen project heeft gedaan, immers van de zijde van het kabinet van de President is bekend gemaakt dat er reeds een haalbaarheidsstudie ter zake is verricht.

- dat onze Grondwet, dwingend voorschrijft dat de voorwaarden waaronder staatsleningen worden aangegaan, bij wet dienen te worden bepaald.

Vragen

1. Kan de president aangeven of deze uitgaven getoetst zijn op doelmatigheid en rechtmatigheid; eveneens wanneer De Nationale Assemblee officieel zal worden voorzien van de benodigde documenten (inclusief de haalbaarheids-, milieueffecten en de planologische studies ter zake) ter beoordeling van dit project en de staatslening ter zake?
2 . Kan de president verklaren wat het bedrag is dat tot nu toe al uitgegeven is in het kader van dit project?
3 . Hoe verklaart de president deze uitgaven voor de haalbaarheidsstudie en andere uitgaven zonder een goedgekeurde begroting van het dienstjaar 2014?
4 . Hoe verklaart de president het aangaan van deze lening zonder goedkeuring bij wet van de voorwaarden voor deze lening?
5 . Kan de president verklaren of alternatieve oplossingen zijn onderzocht en berekend voor het bereiken van aangegeven doel van dit 130 miljoen euro’s kostende project, nl. het personenvervoer aantrekkelijk te maken, zoals het kabinet van de president dat aangeeft?
6 . Kan de president verklaren hoe deze lening zal worden afgelost en met welke rentevoet?
7. Kan de president verklaren hoeveel een rit Paramaribo-Para zal kosten?
8. Kan de president aangeven wat de jaarlijkse exploitatiekosten zullen bedragen?
9. Het kabinet van de president zegt dat dit project valt in het sociaal contract van de president, kan de president aangeven waar dit contract te vinden is? Met wie heeft de president dit contract gesloten en wanneer?
10 Gesteld wordt door het kabinet van de president dat de ritten met deze trein voor kinderen beneden 16 jaar en voor volwassenen boven 60 jaar, zullen worden gesubsidieerd, kan de president aangeven wat het bedrag is dat zal worden gesubsidieerd?
11. Kan de president aangeven waarom onze eigen particuliere bussen nu niet worden gesubsidieerd?
12. Gesteld wordt door het kabinet van de president dat in sommige landen het openbaar vervoer voor iedereen gratis is, kan de president aangeven in welke landen dat zo is?
13 Kan de president aangeven wat hij zal doen voor de bedrijven aan de Indira Gandhiweg die schade lijden door omzetverliezen als gevolg van de aangegeven situering van de spoorlijn?
14. Kan de president aangeven welke internationaal rechtelijke regels Suriname dwingend verbieden om een spoorweg dwars door weilanden te doen lopen, zoals door het kabinet van de president wordt aangegeven?
15. Uw kabinet stelt dat de door de actiegroepen aangedragen alternatieve loop van de spoorlijn, niet zal worden onderzocht, kan de president aangeven waarom de regering voorbij gaat aan de belangen van het volk van betrokken gebied en wel zonder een studie ter zake?
  1. president 25
  2. project 9
  3. aangeven 9
  4. kabinet 8
  5. miljoen 5