Nieuw VEAPS-bestuur wil export groenten veilig stellen

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) zal zich sterk maken voor het opheffen van het verbod dat per december 2019 is ingesteld door de Europese Unie voor de invoer van Sopropo. Dit is een van de hoogste prioriteiten van het bestuur dat onlangs is gekozen. Umar Taus is bij enkele kandidaatstelling herkozen als voorzitter. De export van Sopropo is ongeveer 35% van de exporthoeveelheid. Samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zullen acties uitgevoerd moeten worden in de pre- en post harvest handling. Verder dienen medewerkers van LVV dusdanig uitgerust te zijn dat ze inspecties en rapportage kunnen doen met betrekking tot 'high risk plants'.

Momenteel exporteren de leden van de VEAPS wekelijks ongeveer 50 ton agrarische producten per luchtvracht naar voornamelijk Nederland. Voor de verdere vergroting van de agrarische productie en de export van agrarische producten zijn de zorgpunten: de bestrijding van ziekten en plagen, beperkte beschikbare vruchtbare landbouwgrond, geringe vrachtcapaciteit, hoge vrachtkosten, zeer beperkte connectivity, beperkte toegang tot financieringsmogelijkheden, tekort aan arbeid, bescherming tegen weersomstandigheden en hoge productiekosten. In het kader van voedselveiligheid dient er een traject uitgezet te worden waarbij boeren volgens de GAP principes dienen te produceren. VEAPS zal zich sterk maken om deze punten steeds te agenderen op de juiste plekken.

De komende periode zal de vereniging acties uitzetten om alle exporteurs van agrarische producten te registreren, zodat er een gezamenlijke zuil kan worden gevormd om de belangen van de exporteurs te behartigen. Het samentrekken van de diverse belangengroepen binnen de agrarische sector is essentieel. Vanuit deze gedachte is VEAPS ook lid van de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA), als belangenbehartiger van de totale agrarische sector.

Om de export te verruimen dienen de verschillende value chain actoren betrokken te worden. De beperkingen dienen gemeenschappelijk te worden aangepakt om het agrarisch potentieel optimaal te benutten. Het bestuur zegt het jammer te vinden dat het goede initiatief van de roundtable conferentie die door het ministerie van HI&T was georganiseerd in 2017 geen vervolg heeft gehad, terwijl er daarover afspraken waren gemaakt. Een optimale verstandhouding met de relevante ministeries, met name het ministerie van LVV en overige stakeholders is zeer gewenst. VEAPS heeft op meerdere momenten gesproken met diverse (overheids)functionarissen over het uitvoeren van een aantal maatregelen. "Helaas moeten we opmerken dat we geen verbetering hebben gemerkt de afgelopen jaren. We hopen dat er hierin verandering komt."

Nieuw in het bestuur zijn Swami Girdhari (secretaris), Ram Soeknandan (penningmeester) en Adjay Mataw (commissaris). Het bestuurslid Riwaash Nanda (commissaris) is herkozen. Het bestuur zal ondersteund worden door de technische deskundigen Quincy Djoemai, Varsha Boejharat, Jenna Wijngaarde en Aisa Vreden. Het bestuur zit drie jaar aan.
  1. agrarische 7
  2. veaps 5
  3. bestuur 5
  4. producten 4
  5. dienen 4